Rajd Przedsiebiorców :: Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa

Regulamin Łódzkiego Rajdu Przedsiębiorców 2018

I.ZASADY OGÓLNE

 1. Organizatorem Łódzkiego Rajdu Przedsiębiorców 2018 (zwanego dalej Rajdem) jest ŁÓDZKA IZBA PRZEMYSŁOWO - HANDLOWA z siedzibą w Łodzi przy ul. Narutowicza 34, 90-135 Łódź, NIP 725 00 40 613.
 2. Rajd jest imprezą o charakterze integracyjnym, spajającą środowisko biznesowe regionu. Ma także cel charytatywny - fundusze powstałe w wyniku licytacji zostaną przekazane na rzecz Fundacji Gajusz, na realizację jej celów statutowych, w tym zwłaszcza pomoc dzieciom chorym, przebywającym w hospicjum.
 3. Rajd jest imprezą jednodniową, odbywającą się w terminie 9 czerwca 2018 r. i nie ma charakteru imprezy masowej.
 4. Rajd jest rajdem samochodowym - nie ma jednak charakteru jazdy na czas. Uczestnicy Rajdu zdobywają punkty w konkurencjach wyznaczonych w poszczególnych punktach kontrolnych. Podsumowanie punktacji wyłoni zwycięzców w kategoriach, których ostateczny dobór pozostaje w gestii Organizatora.
 5. Załogę Rajdu stanowi zespół od 2 do 5 uczestników, posiadających do dyspozycji sprawny, dopuszczony do ruchu, posiadający niezbędne ubezpieczenia samochód.
 6. Uczestnicy Rajdu biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność i ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje czyny i za swoje mienie, w tym wykorzystywany podczas Rajdu samochód. Biorąc udział Rajdzie zobowiązują się do przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa i przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Prawa o Ruchu Drogowym, bowiem przejazd załóg Rajdu odbywa się pomiędzy wyznaczonymi punktami kontrolnymi po drogach publicznych.
 7. Za nieprzestrzeganie przepisów Prawa o Ruchu Drogowym oraz nieudzielenie pomocy poszkodowanym w wypadkach grozi odpowiedzialność karna lub postępowanie mandatowe zgodne z przepisami prawa.
 8. Udział w rajdzie na prawach uczestnika mogą wziąć:
  • przedstawiciele firm członkowskich ŁIPH,
  • pozostałe osoby będące przedsiębiorcami lub reprezentujące przedsiębiorcę,
  • rodziny przedsiębiorców i osób reprezentujących przedsiębiorcę,
  • osoby zaproszone przez organizatora.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy udziału, jeśli przekroczone zostaną limity ilościowe uczestników lub z innych ważnych powodów.
 10. Do wzięcia udziału w Rajdzie uprawnia dokonanie zgłoszenia załogi i dokonanie wpłat na konto najpóźniej do 31 maja 2018 roku. W wyjątkowych wypadkach istnieje możliwość - za zgodą Organizatora - wzięcia udziału jedynie w samym finale Łódzkiego Rajdu Przedsiębiorcy, co jednak nie zmienia finansowych warunków uczestnictwa.
 11. Wzięcie udziału w Rajdzie wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie wizerunku w materiałach zdjęciowych i filmowych, stanowiących relację z Rajdu. Kapitanowie załóg wyrażają zgodę pisemną na formularzu rejestracyjnym. Uczestnicy załóg oraz opiekunowie prawni nieletnich wyrażają zgodę na odrębnych formularzach, które należy złożyć przed startem w momencie wydawania . Brak formularza lub odmowa jego złożenia uniemożliwia wzięcie udziału w Rajdzie, co traktowane jest jak rezygnacja zgodnie z punktem I.14 niniejszego regulaminu.
 12. Opłata za udział w rajdzie wynosi: 98,40 zł brutto dla firm członkowskich ŁIPH, 123 zł brutto od osoby dla pozostałych uczestników oraz 24,60 zł za udział dziecka do lat 12-tu. Opłatę tę należy wnieść na konto bankowe lub osobiście u Organizatora najpóźniej do 31.05.2018 roku. Numer konta ŁIPH: BZWBK S.A. II o/Łódź 71 1090 1304 0000 0000 3005 1354.
 13. Z opłaty zwolnione są osoby reprezentujące przedsiębiorców (firmy), które zdecydowały się opłacić promocję firmy podczas rajdu. Promocja ta odbędzie się w formie przekazania wszystkim uczestnikom materiału z danymi firm biorących udział w Rajdzie oraz zezwolenia na przejazd trasy samochodem oznakowanym logo firmy. Koszt promocji o której mowa powyżej, wynosi 80 zł netto dla firm członkowskich ŁIPH oraz 100 zł netto dla pozostałych firm lub wielokrotność tej kwoty, przy czym na każde wpłacone odpowiednio 80 lub 100 zł netto za promocję przysługuje jedno bezpłatne miejsce na prawach uczestnika Rajdu dla osoby wskazanej przez przedsiębiorcę (firmę).
 14. W przypadku dokonania zgłoszenia i wpłaty oraz późniejszej rezygnacji z udziału w Rajdzie po 03 czerwca 2018 r.- koszty uczestnictwa nie podlegają zwrotowi.

II. POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Przejazd odbywa się wyznaczoną przez Organizatora trasą Rajdu zgodnie z przepisami ustawy "Prawo o Ruchu Drogowym".
 2. Uczestnicy Rajdu na Starcie otrzymują opis trasy, kartę startową, ologowanie z numeracją załogi oraz inne niezbędne materiały.
 3. W skład każdej załogi winien wchodzić kierowca z odpowiednimi uprawnieniami oraz co najmniej 1 pasażer wykonujący rolę pilota.
 4. Obowiązkiem kierowcy jest posiadanie ważnego dokumentu prawa jazdy, potwierdzenia dokonania ubezpieczenia OC, a samochód powinien być sprawny i posiadać ważny dokument rejestracyjny z aktualnym badaniem technicznym. Organizator nie będzie prowadził kontroli dokumentów - uczestnicy mają obowiązek zadbać o ich posiadanie i ważność we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.
 5. Każda załoga zobowiązana jest do oddania karty startowej, po odbyciu wszystkich konkurencji, osobie wyznaczonej przez Organizatora na mecie Rajdu.
 6. O zajętym miejscu decyduje suma punktów zdobytych podczas konkurencji rozgrywanych w punktach kontrolnych. W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów o zwycięstwie decydują dodatkowe konkurencje.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty poniesione przez uczestników, a powstałe podczas przejazdu trasą Rajdu.
 2. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia do przebiegu Rajdu uczestnik ma prawo wnosić do Organizatora na jego adres w ciągu 7 dni od daty zakończenia Rajdu.
 3. Dokonanie zgłoszenia udziału w Rajdzie oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.
 • Bank Zachodni WBK KIA - Marvel Sp. z o.o. Delia Biuro Rachunkowe Taxteam Sp. z o.o.
 • Mikomax Meble Biurowe Michał Haze Eslabon Sp. z o.o. Tam Tu Sylmiet
 • Commercecon Profil Marta Rossa
 • ulanka.net spa-info Europejski Fundusz Pomocy Poszkodowanym
 • patronat honorowy Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska patronat medialny Radio Eska TuŁódź TVP Łódź